Gå till huvudinnehåll

Fråga ESV

Utöver den vägledning ESV ger här på ESV Forum har vi även samlat några vanligt förekommande frågor och svar inom ett antal olika ämnesområden.

Hittar du inte vad du söker kan du skicka in frågor inom ESV:s områden till oss via vår webbtjänst Fråga ESV

Systemrelaterade frågor om Hermes ställer du via webbtjänsten Fråga ESV om Hermes.


Styrning

Svar

Nej, myndighetsledningen behöver inte under en krissituation besluta om att ändra verksamhetsplan enligt 4§ 3 myndighetsförordningen (2007:515). Under pågående kris hanterar myndigheten sina uppgifter efter sin förmåga. De omständigheter som låg till grund för verksamhetsplanen finns inte längre. De val som myndigheten gör under en kris är de facto en uppdatering av verksamhetsplanen. Efter en krissituationen kan myndighetsledningen ta ställning till om verksamhetsplanen behöver ändras för att verksamheten fortsatt ska bedrivas effektivt för att uppnå målen för verksamheten.

2023-02-08
Svar

I princip inte. Könsuppdelad statistik, där man kan följa utfall av olika indikatorer/förhållanden uppdelat för kvinnor och män, är en grundbult för att göra en jämställdhetsanalys av budgeten och dess konsekvenser.

Med det sagt kan du ändå göra en jämställdhetsanalys även om du saknar könsuppdelad statistik för exakt det du ska undersöka/analysera. Då kan du i stället utgå från forskning eller statistik från snarlika, relevanta sammanhang och utifrån det föra ett rimligt resonemang om jämställdhetskonsekvenserna.
 

2023-02-10
Svar

I kalkylen behöver man kvantifiera kostnader och nyttor i kronor och ören. I analysen räcker det med att beskriva ett resonemang, till exempel vad som förväntas öka eller minska och varför.

2023-02-03
Svar

Jämställdhetsbudgetering är ett snävare begrepp än jämställdhetsintegrering, och kan sägas vara jämställdhetsintegrering tillämpat på användningen av offentliga medel. Det integreras i alla delar av verksamhetsplaneringen och att jämställdhetskonsekvenser av resurstilldelningen ska analyseras (och vid behov justeras) ur ett jämställdhetsperspektiv redan i förslagsstadiet samt att utfallet ska följas upp.

2023-02-03
Svar

Nej. Ett 90-tal länder jobbar med jämställdhetsbudgetering. Det finns flera internationella definitioner av begreppet, varav Europarådets definition är en av de mest spridda.

2023-02-03
Svar

Nej. Jämställdhetsbudgetering handlar om att hela budgeten ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Avseende statsbudgeten handlar det alltså om samtliga utgiftsområden och inte bara de medel som går till särskilda jämställdhetsinsatser.
 

2023-02-03
Senast uppdaterad:

Filtrering