Gå till huvudinnehåll

Fråga ESV

Utöver den vägledning ESV ger här på ESV Forum har vi även samlat några vanligt förekommande frågor och svar inom ett antal olika ämnesområden.

Hittar du inte vad du söker kan du skicka in frågor inom ESV:s områden till oss via vår webbtjänst Fråga ESV

Systemrelaterade frågor om Hermes ställer du via webbtjänsten Fråga ESV om Hermes.


Moms

Svar

Myndigheten har full kompensationsrätt för ingående mervärdesskatt på utgifter som avser personalvårdsförmåner.

Det beror på att personalvårdsförmåner inte ses som representation och liknande ändamål utan är en verksamhetskostnad. Som personalvårdsförmån räknas till exempel utgifter för trivselutflykter, för skattefri motion och friskvård och för förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde som ges till personalen.

Det finns även skattefria gåvor som kan ges till personalen, och dessa gåvor definieras inte som representationsgåvor. Som skattefria gåvor till personalen kan ges julgåva, jubileumsgåva och minnesgåva (till exempel NOR). För denna typ av skattefria gåvor har myndigheten full kompensationsrätt för den ingående mervärdesskatten.

Mer om personalvårdsförmåner finns att läsa hos Skatteverket.

2021-07-02
Svar

Senast i samband med årsbokslutet ska myndigheter föra om ingående moms till S-kod S1542, Årets ingående mervärdesskatt avseende momspliktig verksamhet, så att beloppet på den S-koden, i förhållande till årets totala bokförda ingående moms, motsvarar myndighetens andel av momspliktig verksamhet. Resterande del av årets ingående moms redovisas på S1541, Årets ingående mervärdesskatt avseende icke momspliktig verksamhet.

ESV har tagit fram en schablonmetod som kan användas vid fördelningen. 

2023-02-23
Svar

Statliga myndigheter har rätt till kompensation för ingående moms och enligt Skatteverket är det inget problem för en frivilligt momsregistrerad fastighetsägare att hyra ut till en myndighet som omfattas av förordningen om myndigheters rätt till kompensationsrätt för ingående mervärdesskatt. Myndighetens rätt till kompensation för ingående moms jämställs i detta sammanhang med avdragsrätt för ingående moms. Verksamheten som ska bedrivas i lokalen måste alltså inte vara momspliktig för att fastighetsbolaget ska kunna vara frivilligt skattskyldig när en myndighet hyr.

2019-03-04
Svar

Vid utbetalning av bidrag måste en bedömning göras i varje enskilt fall för att avgöra om moms ska tas ut eller inte.

Utbetalningar av bidrag som inte klassificeras som en köpt vara eller tjänst ska säljaren vanligtvis inte ta ut moms.

Det finns dock vissa fall då utbetalning av bidrag klassificeras som en köpt vara eller tjänst och då ska ”säljaren” vanligtvis ta ut moms. Det är skattemässiga aspekter på transaktionen som avgör detta och därför är det Skatteverket som normerar området. I avsnitt 8 i ESV:s handledning om transfereringar går det att läsa mer om transfereringar och moms. Vi hänvisar vidare till Skatteverkets tolkningar för att få svar på frågan om det ska vara moms vid utbetalning av ett visst bidrag. Länk till Skatteverkets rättsliga vägledning Bidragsfinansierad verksamhet.

2023-02-23
Svar

Nej, statliga myndigheter ska inte lägga på moms vid försäljning av andra tillgångar än omsättningstillgångar, som till exempel anläggningstillgångar eller förbrukningsinventarier. För staten finns delvis särskilda momsregler. Vid försäljning ska staten endast lägga på moms vid försäljning av omsättningstillgångar (i form av permanent butiksförsäljning etc).

Skatteverket har gjort ett ställningstagande när det gäller statliga myndigheters försäljning av andra tillgångar än omsättningstillgångar (Överlåtelse av tillgångar som har köpts utan rätt till avdrag för ingående skatt, mervärdesskatt, Dnr: 202 179878-18/111).

2019-03-08
Svar

Myndigheter har ingen kompensationsrätt för ingående mervärdesskatt vid representation eller liknande ändamål.

I förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt är följande reglerat i 4 §, andra stycket:

"Myndigheten har dock inte rätt till kompensation om den ingående skatten hänför sig till utgifter för representation eller liknande ändamål.”

Det här betyder att statliga myndigheter inte har rätt att bokföra och inte heller begära kompensation för ingående mervärdesskatt vid representation. Detta gäller all form av representation, till exempel måltider, kringkostnader och representationsgåvor. Skattefria gåvor som ges till personalen definieras inte som representationsgåvor.

Observera att regeln gäller kostnader som bokförs som representation. Begreppet representation i bokföringssammanhang är smalare än begreppet representation när det gäller förmånsbeskattning. Ur förmånsskattesynpunkt betraktas till exempel även måltider vid interna kurser och interna planeringskonferenser som intern representation men sådana måltider bokförs inte som representation. De bokförs som utbildningskostnader eller som kostnader för mat och logi. Kompensationsförbudet gäller alltså enbart ingående moms för sådana kostnader som bokförs som extern eller intern representation.   

 

ESV har identifierat ett svårbedömt område inom extern representation. Det är om förfriskningar och annan enklare förtäring, av mindre värde som ges till externa personer i samband med ett möte betraktas som utgifter för representation eller liknande ändamål, eller som något annat.

ESV gör följande tolkning kring förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde som ges till externa personer:

Det är syftet med mötet där externa personer deltar som är avgörande för om utgifterna ska ses som extern representation eller inte. Förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde som ges till externa deltagare i samband med arbetsmöten ses enligt ESV:s tolkning inte som extern representation eftersom det inte finns något representationssyfte i ett arbetsmöte. Dessa utgifter ger därmed full kompensationsrätt för den ingående mervärdesskatten på samma sätt som för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde som ges till personalen.

Om det däremot bjuds på förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde till externa representanter i samband med förhandlingar av olika slag, eller för att inleda eller upprätthålla goda förbindelser med externa parter, ska utgifterna för förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde ses som extern representation. Då har myndigheten ingen kompensationsrätt för den ingående mervärdesskatten på dessa utgifter.

2019-06-05
Svar

Omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt ska tillämpas vid inköp av byggtjänster inom staten. Denna regel gäller enligt ställningstagande från Skatteverket alla statliga myndigheter som köper in en byggtjänst till verksamheten. Det gäller oavsett om inköpet görs till statens ekonomiska verksamhet eller icke ekonomiska verksamhet (myndighetsutövning).

För SÄLJAREN innebär detta att denne inte redovisar moms i fakturan utan anger köparens momsregistreringsnummer samt upplysning om att omvänd skattskyldighet tillämpas.

För KÖPAREN betyder detta att denne beräknar, bokför och betalar in den utgående momsen (25 % i normalfallet) till Skatteverket och har i de allra flesta fall även rätt till kompensation för ingående moms med samma belopp.

Fullständig lista över vilka byggtjänster som omfattas finns på Skatteverkets webbplats Tjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet | Skatteverket

Mer information om skattereglerna finns i Skatteverkets skrivelse "Staten och bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster; mervärdesskatt", dnr 8-1148780, och på Skatteverkets webbplats. Eventuella ytterligare frågor kan ställas till Skatteverket på mejladressen: skatteverket@skatteverket.se

Mer information om hur myndigheten ska bokföra och rapportera inköpta byggtjänster finns på ESV forum.

2023-04-11
Senast uppdaterad:

Filtrering