Gå till huvudinnehåll

Fråga ESV

Utöver den vägledning ESV ger här på ESV Forum har vi även samlat några vanligt förekommande frågor och svar inom ett antal olika ämnesområden.

Hittar du inte vad du söker kan du skicka in frågor inom ESV:s områden till oss via vår webbtjänst Fråga ESV

Systemrelaterade frågor om Hermes ställer du via webbtjänsten Fråga ESV om Hermes.


Lämnade bidrag

Svar

Ibland är det aktuellt för myndigheter att av olika orsaker kräva tillbaka hela eller delar av ett tidigare utbetalat bidrag. När ett bidrag återbetalas är redovisningen beroende av om myndigheten har dispositionsrätt över de återbetalade medlen eller inte. Redovisningen påverkas också av om bidragsmottagaren är inom- eller utomstatlig.

Konton för betalningar och överföringar av betalningar är inte med i bokföringsexemplen nedan.

Myndigheten får behålla medlen som återbetalas

Exempel 1a: Myndigheten bokför återkrav av ett inomstatligt bidrag.

Myndigheten har lämnat ett kontantbidrag till en annan myndighet. Bidraget är finansierat med ett icke räntebärande anslag. Efter ett tag får myndigheten anledning att återkräva bidraget och i exemplet har myndigheten dispositionsrätt till de återbetalda medlen. Myndigheten bokför en fordran i sin balansräkning. Motkontot i resultaträkningen är ett konto för periodisering av lämnade bidrag eftersom återkrav av lämnade bidrag ska redovisas kassamässigt mot anslag och uppbokning av en fordran ska alltså inte påverka anslaget.

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Diverse fordringar, inomstatliga

1538

S1530

500

 

Lämnade bidrag, inomstatliga, periodiseringsposter

7718

S7991

 

500

 

Exempel 1b: Myndigheten bokför en återbetalning av ett inomstatligt bidrag.

Efter en tid får myndigheten medlen återbetalda. Fordran bokas då bort, periodiseringen återförs och myndigheten bokför en återbetalning av bidrag från statlig myndighet. Återbetalningen återförs samtidigt mot anslaget (kassamässigt) eftersom den bör följa samma princip som när bidraget betalades ut.

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Diverse fordringar, inomstatliga

1538

S1530

 

500

Inbetalningar i icke räntebärande flöde

1793

S1793

500

 

Återbetalning av bidrag från statliga myndigheter

7715

S7715

 

 

500

Lämnade bidrag, inomstatliga, periodiseringsposter

7718

S7991

500

 

Redovisning mot anslag, utgifter

1751

S1751

 

500

Medel från statens budget för finansiering av bidrag

7311

S7311

500

 

 

Exempel 2: Myndigheten bokför en mottagen återbetalning av ett inomstatligt bidrag utan att tidigare ha ställt ut en fordran.

Ibland får myndigheter återbetalningar utan att i förväg bokfört ett återkrav. I dessa fall redovisas återbetalningen direkt mot anslaget och periodiseringskontona behöver inte användas.

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Inbetalningar i icke räntebärande flöde

1793

S1793

500

 

Återbetalning av bidrag från statliga myndigheter

7715

S7715

 

 

500

Redovisning mot anslag, utgifter

1751

S1751

 

500

Medel från statens budget för finansiering av bidrag

7311

S7311

500

 

 

Exempel 3a: Myndigheten bokför återkrav av ett utomstatligt bidrag.

Myndigheten har lämnat ett kontantbidrag till ett företag. Bidraget är finansierat med ett icke räntebärande anslag. Efter ett tag får myndigheten anledning att återkräva bidraget och i exemplet har myndigheten dispositionsrätt till de återbetalda medlen. Myndigheten bokför en fordran i sin balansräkning. Motkontot i resultaträkningen är ett konto för periodisering av transfereringar eftersom redovisningen mot anslag inte påverkas vid bokföring av återkravet.

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Övriga fordringar

1565

S1563

500

 

Lämnade bidrag till företag, periodisering

7929

S7993

 

500

 

Exempel 3b: Myndigheten bokför återbetalning av ett utomstatligt bidrag.

När myndigheten ska hantera en återbetalning av bidrag från en utomstatlig mottagare, t ex ett företag, blir konteringen annorlunda än om mottagaren är en annan myndighet, eftersom det inte finns separata S-koder för redovisning av återbetalda medel från utomstatliga mottagare. Fordran bokas bort, periodiseringen återförs och myndigheten bokför en minskning av kontot för lämnade bidrag. Återbetalningen återförs samtidigt mot anslaget (kassamässigt) eftersom den bör följa samma princip som när bidraget betalades ut.

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Övriga fordringar

1565

S1563

 

500

Inbetalningar i icke räntebärande flöde

1793

S1793

500

 

Lämnade bidrag till företag

7921

S7921

 

500

Lämnade bidrag till företag, periodisering

7929

S7993

500

 

Redovisning mot anslag, utgifter

1741

S1751

 

500

Medel från statens budget för finansiering av bidrag

7311

S7311

500

 

 

Myndigheten får inte behålla medlen som återbetalas

Exempel 4a: Myndigheten bokför ett återkrav av ett inomstatligt bidrag.

Myndigheten har lämnat ett kontantbidrag till en annan myndighet. Bidraget är finansierat med ett icke räntebärande anslag. Efter ett tag får myndigheten anledning att återkräva bidraget och i exemplet har myndigheten inte dispositionsrätt till de återbetalda medlen. Myndigheten bokför en fordran i sin balansräkning. Motkontot i resultaträkningen är ett konto för periodisering av uppbörd eftersom redovisningen mot inkomsttitel inte påverkas vid bokföring av återkravet.

 

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Diverse fordringar, inomstatliga

1531

S1530

300

 

Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodisering

7038

S7038

 

300

 

Exempel 4b: Myndigheten bokför en återbetalning av inomstatligt bidrag.

Efter en tid får myndigheten medlen återbetalda. Fordran bokas bort och periodiseringen återförs. Återbetalningen redovisas samtidigt mot inkomsttiteln (kassamässigt) eftersom återkrav av bidrag ska redovisas mot statens budget när bidraget återbetalas, det vill säga på samma sätt som gällde när bidraget betalades ut.

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Diverse fordringar, inomstatliga

1531

S1530

 

300

Inbetalningar i icke räntebärande flöde

1793

S1793

300

 

Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodisering

7038

S7038

300

 

Inomstatliga intäkter av andra ersättningar

7031

S7031

 

300

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet

7211

S7211

300

 

Redovisning mot inkomsttitel, inkomster

1721

S1721

 

300

 

Exempel 5a: Myndigheten bokför återkrav av ett utomstatligt bidrag.

Myndigheten har lämnat ett kontantbidrag till ett företag. Bidraget är finansierat med ett icke räntebärande anslag. Efter ett tag får myndigheten anledning att återkräva bidraget och i exemplet har myndigheten inte dispositionsrätt till de återbetalda medlen. Myndigheten bokför en fordran i sin balansräkning. Motkontot i resultaträkningen är ett konto för periodisering av uppbörd eftersom redovisningen mot inkomsttitel inte påverkas vid bokföring av återkravet.

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Uppbördsfordringar

1562

S1562

300

 

Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodisering

7039

S7039

 

300

 

Exempel 5b: Myndigheten bokför en återbetalning av ett utomstatligt bidrag.

Efter en tid får myndigheten medlen återbetalda från företaget. Fordran bokas bort och periodiseringen återförs. Återbetalningen redovisas samtidigt mot inkomsttiteln (kassamässigt) eftersom den bör följa samma princip som när bidraget betalades ut. 

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Övriga fordringar

1562

S1562

 

300

Inbetalningar i icke räntebärande flöde

1793

S1793

300

 

Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodisering

7039

S7039

300

 

Utomstatliga intäkter av andra ersättningar

7031

S7032

 

300

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet

7211

S7211

300

 

Redovisning mot inkomsttitel, inkomster

1721

S1721

 

300

2019-09-09
Svar

En myndighets förvaltningsanslag bör inte användas för att skänka medel till välgörande ändamål.

Ändamålet med förvaltningsanslaget är att det ska användas till förvaltningskostnader, som lokalkostnader, personalkostnader och dylikt. En myndighets förvaltningsanslag bör därför inte användas för att skänka medel till välgörande ändamål, välgörenhetsfonder, ideella organisationer och liknande, om det inte är en del av myndighetens verksamhet och framgår av ett regleringsbrev eller ett annat beslut av regeringen. Om det finns ett sådant beslut ska beloppet, till exempel en gåva till Läkare utan gränser eller annan ideell organisation, redovisas som lämnat bidrag i transfereringsavsnittet.

2019-03-04
Senast uppdaterad:

Filtrering