Gå till huvudinnehåll

Fråga ESV

Utöver den vägledning ESV ger här på ESV Forum har vi även samlat några vanligt förekommande frågor och svar inom ett antal olika ämnesområden.

Hittar du inte vad du söker kan du skicka in frågor inom ESV:s områden till oss via vår webbtjänst Fråga ESV

Systemrelaterade frågor om Hermes ställer du via webbtjänsten Fråga ESV om Hermes.


Erhållna bidrag

Svar

En klimatbonus ses som ett inomstatligt bidrag. Det ska inte reducera bilens anskaffningsvärde utan redovisas som ett erhållet bidrag vid mottagandet. Lån i Riksgäldskontoret ska tas upp till hela bilens anskaffningsvärde, det reduceras därmed inte med bidraget.

Bidraget bör som huvudregel periodiseras som oförbrukade bidrag under bilens nyttjandeperiod och intäktsföras i takt med att avskrivningarna på bilen bokförs. Det innebär att bidraget i sin helhet redovisas som erhållet bidrag (S3511) när myndigheten tar emot det. Därefter periodiseras bidraget som oförbrukade bidrag. I takt med att avskrivningskostnaderna redovisas under nyttjandeperioden, intäktsförs bidraget och oförbrukade bidrag minskar. Om verksamheten är anslagsfinansierad och avskrivningskostnaderna per automatik redovisas mot anslag ska motsvarande andel av bidraget samtidigt återföras mot anslag i avräkning med statsverket (kredit) och intäkter av anslag debiteras. I undantagsfall, om avskrivningsbeloppen bedöms oväsentliga, måste inte justering av anslag och redovisning av bidragsintäkt göras löpande. Redovisning av bidragsintäkt och justering av anslag, enligt ovanstående beskrivning, ska då göras senast vid bokslut för hela perioden.

Om hela klimatbonusen bedöms som oväsentlig är det i en anslagsfinansierad verksam­het möjligt att redovisa bidraget som intäkt när det erhålls genom att det erhållna bidraget inte periodiseras som oförbrukade bidrag. Detta är möjligt under förutsättning att Transportstyrelsen inte ställer krav på återredovisning. Då ska istället ett belopp motsvarande hela det erhållna bidraget återföras mot anslag i avräkning med statsverket (kredit) och intäkter av anslag debiteras. Justeringen mot anslag ska göras vid mottagandet eller senast i samband med bokslut. Avskrivningskostnaderna redovisas löpande mot anslag under bilens nyttjandeperiod.

2020-12-07
Svar

Erhållna bidrag redovisas enligt den så kallade periodiseringsmodellen. Det innebär att ett bidrag ska redovisas som intäkt av bidrag när myndigheten får det om avsikten med bidraget är att det ska förbrukas hos myndigheten. Oförbrukade bidrag ska sedan senast vid räkenskapsperiodens slut periodiseras.

 

Följande enkla exempel visar redovisningen när myndigheten får bidraget och när periodisering av oförbrukade medel ska göras.

År 1

  1. Erhållet bidrag till myndigheten bokförs som intäkt. I detta exempel är det ett bidrag från en annan statlig myndighet.

  2. Kostnader som bidraget ska finansiera bokförs. Driftkostnader används som ett exempel på kostnad (leverantörsskulder är inte medtagna här). Ofta ska bidraget även finansiera andra typer av kostnader, som till exempel lönekostnader.

  3. Den del av bidraget som inte använts under perioden periodiseras. Ett periodiseringskonto, och en S-kod för periodisering, behöver användas för att den ekonomiska informationen till statsredovisningen ska bli rätt. I detta exempel blir det inomstatliga oförbrukade bidrag eftersom medlen kommer från annan statlig myndighet.

År 2

  1. Under år 2 bokförs ytterligare driftkostnader som bidraget ska finansiera (leverantörsskulder är inte medtagna här).

  2. Periodiseringskonto används för att matcha kostnaden.

En alternativ redovisning år 2 är att hela beloppet på kontot oförbrukade bidrag återförs som intäkt i början av perioden. Myndigheten får själv välja den mest praktiska lösningen.

Om det finns oförbrukade medel i slutet av år 2 periodiseras de på samma sätt som år 1.

 

I 4 kap. 4 § Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd (ESVFA 2022:1) om årsredovisning och budgetunderlag regleras redovisningen av intäkter av bidrag.

ESV har även en handledning om redovisning av erhållna bidrag och donationer.

2023-02-23
Svar

De medel som myndigheten erhåller från Boverket redovisas hos mottagande myndighet som ett erhållet inomstatligt bidrag (S3511 Intäkter av bidrag från statliga myndigheter exklusive statliga affärsverk, inkomster).

Hyresrabatten som myndigheten lämnar till hyresgästen redovisas som reducerad hyresintäkt (S3122 Utomstatliga intäkter avseende uthyrning av lokaler, inkomster).

Stödet som regeringen beslutat syftar till att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av Covid-19. Stödet innebär att de hyresvärdar som har sänkt den fasta hyran för sina hyresgäster i vissa utsatta branscher kan söka stöd för att kompensera en del av hyresnedsättningen.

 

Bestämmelserna om stödet finns i förordning (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran och regeringen har listat vilka branscher som omfattas av hyresstödet.

 

Länsstyrelserna ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar med att samordna länsstyrelsernas kommande hantering av stödet. 

 

Boverket har rollen att ta fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet samt att betala ut beviljat stöd. Länk till Boverkets webbplats: Stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran.

 

Vid uthyrning av en lokal som omfattas av skattskyldighet påverkas redovisningen av mervärdesskatt. Skatteverket ansvarar för frågor om mervärdesskatt. Länk till Skatteverkets webbplats: Statligt stöd vid rabatt på hyra (utgåva 2020).

 

2023-01-18
Svar

Ersättningen i form av omställnings- och kompetensstöd bör redovisas på S3511 Intäkter av bidrag från statliga myndigheter exklusive statliga affärsverk, inkomster med motpart Kammarkollegiet, 1003. Om lönekostnaden har redovisats mot anslag bör ni återföra intäkter av anslag med erhållet bidragsbelopp (S3011).

Vid redovisning av ersättning i form av omställnings- och kompetensstöd i samband med årsredovisning ska myndigheten periodisera upplupna bidragsintäkter om myndigheten fått besked om att ersättning kommer att betalas ut, men inbetalning ännu inte erhållits vid bokslutstidpunkten. Upplupna bidragsintäkter bör redovisas i debet på S1631 Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga med motpart Kammarkollegiet, 1003 och i kredit på S3599 Intäkter av bidrag från statliga myndigheter, periodiseringspost med motpart Kammarkollegiet, 1003.

Arbetsgivare som betalar en avgift till Trygghetsstiftelsen kan få en statlig ersättning i form av omställnings- och kompetensstöd.

För att en statlig arbetsgivare ska kunna få utbetalning av den statliga ersättningen i form av omställnings- och kompetensstöd, behöver arbetsgivaren anmäla vissa uppgifter till Statens tjänstepensionsverk (SPV). SPV skickar sedan en ansökan om ersättning för alla arbetsgivare till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet beslutar om ersättningen och SPV betalar ut ersättningen till arbetsgivaren.

Läs mer om ersättning i form av omställningsstöd på SPV:s webbplats.

2023-11-06
Svar

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönekostnader. Det är Försäkringskassan som beslutar om ersättningen för höga sjuklönekostnader och som betalar ut ersättningen till stödmottagarens skattekonto hos Skatteverket.
 

Stödet bör redovisas som Intäkter av bidrag från statlig myndighet, S3511 med motpart Övriga myndigheter, 9999. Om lönekostnaden redovisats mot anslag bör ni återföra intäkter av anslag med erhållet bidragsbelopp (S3011). 
 
Vid redovisning av ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med årsredovisning ska myndigheten periodisera upplupna bidragsintäkter om myndigheten fått besked om att medel kommer tillföras skattekontot, men insättning av pengarna ännu inte gjorts vid bokslutstidpunkten. Upplupna bidragsintäkter bör redovisas debet Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga, S1631 och kredit Intäkter av bidrag från statliga myndigheter, periodiseringspost, S3599.  
 
På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att reglerna för det befintliga stödet Ersättning för höga sjuklönekostnader blir mer generösa. Ersättning för det utökade stödet redovisas på samma sätt som det generella stödet som arbetsgivaren kan få för höga sjuklönekostnader.

Läs mer om hur personalkostnader redovisas i ESV:s handledning Personalkostnader (ESV 2015:1).

Läs mer om ersättning för sjuklönekostnader på Försäkringskassans webbplats.  

 

2023-02-23
Svar

Ibland kan myndigheter behöva betala tillbaka bidrag de har fått från en annan myndighet. Hur en återbetalning ska redovisas hos den återbetalande myndigheten, beror på om bidraget har redovisats i verksamhetsavsnittet, dvs. använts i den egna verksamheten eller om syftet med medlen var att transfereras vidare och redovisats i transfereringsavsnittet.

Konton för betalningar och överföringar av betalningar är inte med i bokföringsexemplen nedan.

Exempel 1: Myndigheten bokför ett återkrav av tidigare erhållet inomstatligt bidrag som har redovisats i verksamhetsavsnittet eller i transfereringsavsnittet.

I exemplet har myndigheten i ett tidigare skede bokfört den del som nu återkrävs som ett oförbrukat bidrag med motkonto för periodisering av intäkter i resultaträkningen (S3519/S7359). Det oförbrukade bidraget förs om till en skuld när återkravet kommer.

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Oförbrukade bidrag, inomstatliga

2731

S2731

500

 

Diverse kortfristiga skulder till statliga myndigheter

2561

S2561

 

500

 

Exempel 2: Myndigheten bokför en återbetalning av det inomstatliga bidraget.

När myndigheten gör återbetalningen bokas skulden bort, periodiseringen återförs och ett konto för återbetalning av bidrag debiteras.

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Diverse kortfristiga skulder till statliga myndigheter

2561

S2561

500

 

Utbetalningar i icke räntebärande flöde/Behållning på räntekontot

1794/1910

S1794/S1910

 

500

Återbetalning av bidrag från statliga myndigheter

3515/7355

S3515/S7355

500

 

Intäkter av bidrag från statliga myndigheter, periodisering/Medel från statliga myndigheter för finansiering av bidrag, periodisering

3519/7359

S3599/S7359

 

500

 

 

2019-09-09
Senast uppdaterad:

Filtrering