Gå till huvudinnehåll

Fråga ESV

Utöver den vägledning ESV ger här på ESV Forum har vi även samlat några vanligt förekommande frågor och svar inom ett antal olika ämnesområden.

Hittar du inte vad du söker kan du skicka in frågor inom ESV:s områden till oss via vår webbtjänst Fråga ESV

Systemrelaterade frågor om Hermes ställer du via webbtjänsten Fråga ESV om Hermes.


Anslag

Svar

Den realekonomiska fördelningen av anslag beskriver vad myndighetens anslag har använts till. Den realekonomiska fördelningen av anslagsutfall ska göras så att den är i huvudsak rätt. Det innebär att summan av den realekonomiska fördelningen av ett visst anslag bör vara ungefär lika med utfallet på anslaget.

Om alla transaktioner inte styrs rätt från början via ekonomisystemet kan myndigheten arbeta med olika förenklingar eller schabloner.

Ska inkomster finnas med i den realekonomiska fördelningen av utfallet?

Som huvudregel ska inkomster inte finnas med. Det är utgifter som finansieras med anslaget. Undantag gäller om regeringen har beslutat att inkomster ska redovisas under anslaget och även för vissa inkomster av mindre omfattning, främst inkomster enligt 4 § avgiftsförordningen.

När det gäller inkomster bör myndigheten först bedöma om de hör till anslaget: är det en avgiftsfinansierad verksamhet eller en bidragsfinansierad verksamhet, vanligen med full kostnadstäckning, som därmed inte ska redovisas mot anslaget? Eller är det avgifter enligt 4 § och bidrag av typen anställningsstöd eller liknande som kommer in i en anslagsfinansierad verksamhet och där det därför är rätt att de redovisas mot anslaget? Detta måste myndigheten själv bedöma och om avgifterna och bidragen inte ska föras mot anslaget ska de inte heller ingå i den realekonomiska fördelningen.

Vilka utgifter ska finnas under ett visst anslag?

Myndigheten måste själv, utifrån sin verksamhetskunskap, bedöma om det finns utgifter (S-koder) som man särskilt vet ska gå mot ett visst anslag eller om de finansieras med avgifter eller bidrag. Det tydligaste exemplet är om vissa lämnade bidrag ska finansieras med ett visst (annat) anslag. Samtidigt kan det också finnas andra utgifter som hör till en viss finansiering och därför inte ingå i en schablonmässig fördelning.

Schablonmässig fördelning

När man gjort dessa bedömningar och eventuellt fört bort vissa inkomster eller utgifter, kan man bedöma om den fördelning som ligger verkar rimlig eller om man helt eller delvis ska använda en ren schablon (proportionell fördelning av hela verksamheten, eller en annan grund som myndigheten själv tar fram och bedömer rättvisande).

Vid en schablonmässig fördelning bör man se till att det totala beloppet som fördelas realekonomiskt för ett visst anslag överensstämmer ungefär med anslagsutfallet. Ett problem som man kan behöva lösa är att man har fördelat mer eller mindre i den realekomiska fördelningen än anslagsutfallet.

Exempel: Myndigheten har i den realekonomiska fördelningen fördelat 124 mnkr för ett anslag men anslagsutfallet är 111 mnkr. Då kan alla väsentliga S-koder som finns med i den realekonomiska fördelningen räknas om med kvoten 111/124 för det anslaget, om man inte har någon bättre fördelningsgrund. Det behöver inte stämma exakt, så man behöver inte ta med S-koder med små belopp.

Mer information

Regler om redovisning av inkomster under anslag finns i 15 och 16 §§ anslagsförordningen.

Regler om den realekonomiska fördelningen av anslag finns i 18 och 25 §§ Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd (ESVFA 2022:2) om myndigheters bokföring.

Mer att läsa om den realekonomiska fördelningen av anslag finns i ESV:s handledning Redovisning mot anslag med hjälp av internredovisning (ESV 2011:19).

2023-02-23
Svar

Om ett äldreanslag eller en anslagspost ska upphöra efter räkenskapsårets utgång ska regeringen besluta om en indragning av kvarvarande belopp. Normalt brukar det göras genom en indragning av allt sparande vid ingången av nästkommande räkenskapsår. I regleringsbrevet redovisas avslutade anslag under en egen rubrik.

Det förekommer ibland att äldreanslag och anslagsposter som ska upphöra inte tas upp till beslut av regeringen i regleringsbrev. Det innebär att äldreanslaget eller posten inte kommer att synas i myndighetens anslagsredovisning. Konsekvensen av det blir bland annat att utgående överföringsbelopp inte kommer att överensstämma med ingående överföringsbelopp. I en sådan situation behöver myndigheten kontakta sitt fackdepartement för att få ett indragningsbeslut. Myndigheten behöver också kontakta ESV som bevakar dessa ärenden.

Om oklarheten skulle kvarstå när årsredovisningen upprättas är det lämpligt att myndigheten anger överföringsbeloppet och indragningen manuellt i sin årsredovisning, och klargör vad som hänt i en not.

2019-03-11
Svar

En rättelse av ett felaktigt redovisat anslagsutfall måste redovisas mot anslaget det år som felet upptäcks.

Ett avslutat budgetår kan inte öppnas. En rättelse måste alltså redovisas mot anslag på innevarande budgetår. Som exempel, om en myndighet under år tre upptäcker att ett anslag avräknades felaktigt under år ett ska det rättas år tre.

Om en rättelse är väsentlig, och skulle ha påverkat tidigare års indragningar eller gjort så att myndigheten skulle ha överskridit anslagsvillkor under anslaget, ska myndigheten informera sitt fackdepartement och ESV innan rättelsen görs. Myndigheten ska i sådana fall bifoga en utredning som visar hur felet har uppstått.

2019-03-20
Svar

Myndigheten behöver ett beställningsbemyndigande när myndigheten avser att beställa varor eller tjänster, eller besluta om bidrag, som ska belasta anslagsmedel kommande år.

Ett beställningsbemyndigande behövs dock inte

 • för att myndigheten ska kunna träffa avtal om anställning av personal, hyra av utrustning, leverans av tjänster och förbrukningsmateriel och liknande som medför utgifter under en längre tid än anslag finns tilldelat, om detta är nödvändigt för att myndighetens löpande verksamhet ska fungera tillfredsställande (så kallade förvaltningsutgifter)
 • om myndigheten kan tillämpa den undantagsregel som finns i 17 § andra stycket anslagsförordningen.

Ett beställningsbemyndigande är ett bemyndigande om att göra ekonomiska åtaganden som ska infrias med anslagsmedel kommande år. Beställningsbemyndigandet finns inskrivet i regleringsbrevet. Det anger det högsta belopp som samtliga åtaganden för ett visst ändamål får uppgå till i slutet av budgetåret.

Med ekonomiskt åtagande menas här ett avtal, eller en utfästelse, som är bindande. Ett internt beslut hos myndigheten är inte ett åtagande.

Reglerna om beställningsbemyndiganden finns i 17 och 18 §§ anslagsförordningen (2011:223).

Ni kan läsa mer om beställningsbemyndiganden och när det behövs i ESV:s handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten.

2023-02-23
Svar

Det är viktigt att det framgår av regeringens beslut om avveckling eller motsvarande var kostnaderna för avvecklingen ska redovisas, om det ska ske i den gamla myndigheten eller hos avvecklingsmyndigheten.

Myndigheternas kostnader för avsättningar avseende retroaktiva löner, delpensioner och normala verksamhetsmässiga avsättningar i samband med en avveckling ska normalt kunna hanteras inom ramen för tilldelade anslagsmedel och beslutade anslagskrediter. Däremot kan en myndighet behöva en tillfällig anslagsökning för att kunna hantera större verksamhets- och organisationsförändringar som regeringen har beslutat.

En avsättning för avvecklingskostnader ska enligt anslagsförordningen redovisas mot anslag när avsättningen redovisas. Om en särskild avvecklingsmyndighet inrättas kan det i vissa fall vara mer ändamålsenligt att regeringen beslutar om avsteg från anslagsförordningen och att redovisning mot anslag ska göras av avvecklingsmyndigheten och inte av den myndighet som ska avvecklas. Avsättningen redovisas dock hos den myndighet där avsättningsbehovet uppkommer, det vill säga i många fall den gamla myndigheten. Avsättningen överförs sedan när balanser i räkenskaperna förs över till avvecklingsmyndigheten.

2019-03-11
Svar

Det är inte ESV:s roll att avgöra om en myndighet får använda ett anslag, eller en anslagspost, till ett visst ändamål. ESV har dock föreskriftsrätt till anslagsförordningen (2011:223) och ger följande stöd i frågan.

En myndighet som tilldelats ett anslag har rätt att, enligt gällande villkor och bestämmelser, använda anslaget för de ändamål som anslaget avser. Gällande villkor är de som framgår av regleringsbrevet, men också de generella villkor som anges i 6–9 §§ anslagsförordningen. Med bestämmelser avses bland annat bestämmelser i lagar, förordningar och föreskrifter. En grundregel är att en myndighets samtliga utgifter för verksamheten ska belasta myndighetens förvaltningsanslag, inklusive exempelvis utgifter för hantering av utbetalning av transfereringar. Det gäller om inte regeringen har beslutat något annat.

Det är alltså regeringen som tilldelat en myndighet anslaget, det vill säga ett visst belopp för ett bestämt ändamål. Om myndigheten har frågor om hur ett visst anslag får användas, är det därför till regeringen och myndighetens fackdepartement som frågan bör lyftas. Utgångspunkten för regeringens beslut om regleringsbreven är statens budget, som riksdagen fattar beslut om utifrån regeringens budgetproposition.

Det är myndighetens ledning som ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bland annat redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. Detta följer av myndighetsförordningen (2007:515) till vilken ingen myndighet har föreskriftsrätt.

I anslagsförordningen finns de generella bestämmelserna om hur myndigheterna får använda anslag Anslagsförordningen (2011:223) - ESV Forum

Mer om anslag finns till exempel att läsa i kapitel 2 i ESV:s basbok på ESV Forum Hur finansierar statliga myndigheter sin verksamhet?

Mer om budgetprocessen finns att läsa på sidan om Budgetprocessen på ESV Forum Budgetprocessen – ett samspel mellan riksdagen, regeringen och myndigheterna - ESV Forum

2023-11-01
Svar

ESV har beslutat om ändrade föreskrifter för beställningsbemyndiganden i budgetunderlaget. Ändringen innebär att tabellen för beställningsbemyndiganden i 9 kap. 7 § Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd (ESVFA 2022:1) om årsredovisning och budgetunderlag utökas med en ny rad där myndigheten ska lämna en specifikation av kommande års infrianden av utestående åtaganden År 0.

Vidare har ESV beslutat om en ny föreskrift och tabell för äldre beställningsbemyndiganden i 9 kap. 7 a § Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning och budgetunderlag.

Bakgrund till ändrade bestämmelser

Bakgrunden till de ändrade bestämmelserna är regeringens ambition att öka förståelsen för systemet för beställningsbemyndiganden i staten. ESV fick i regleringsbrevet för 2022 i uppdrag att utreda och analysera systemet för beställningsbemyndiganden. Uppdraget resulterade i rapporten Beställningsbemyndiganden – Stödsystem, prognoser och användning (ESV 2022:49) där nämnda föreskriftsändring var ett av förslagen.

De nya bestämmelserna utgör ett första steg i en mer omfattande förändring av redovisningen av beställningsbemyndiganden som syftar till att underlätta hanteringen och redovisningen av beställningsbemyndiganden för såväl myndigheter som för Regeringskansliet.

De ändrade föreskrifterna träder i kraft 10 februari 2023 och ska tillämpas första gången för budgetunderlaget som lämnas senast 1 mars 2023 för perioden 2024‑2026.

Vem påverkas av ändringarna?

De ändrade bestämmelserna påverkar information som lämnas i budgetunderlaget av myndigheter som:

 • har ett tilldelat beställningsbemyndigande i regleringsbrevet för innevarande år (2023),
 • planerar att föreslå ett beställningsbemyndigande i budgetunderlaget för perioden 2024-2026 samt
 • har utestående åtaganden som gjorts med stöd i ett tidigare tilldelat bemyndigande och där bemyndigandet inte längre finns kvar (äldre beställningsbemyndigande).

Tillämpning av de nya bestämmelserna

De nya bestämmelserna innebär att det i tabellen för beställningsbemyndiganden införs en ny rad som benämns Varav infriade åtaganden av utestående åtaganden År 0. Den nya raden införs i anslutning till raden Infriade åtaganden och ska innehålla en specifikation av kommande års infrianden av utestående åtaganden År 0. Eftersom budgetunderlag endast ska innehålla information om åtaganden som kräver ett beställningsbemyndigande ska beloppet som myndigheten anger på den nya raden för År 1 överensstämma med totala infrianden för År 1. Övriga åtaganden som myndigheten ingår som en del av den löpande verksamheten och som infrias under innevarande år ska således inte redovisas i tabellen för beställningsbemyndiganden i budgetunderlaget.

Här följer sex olika exempel på hur tabellen för beställningsbemyndiganden och tabellen för äldre beställningsbemyndiganden ska fyllas i. Notera att tabellernas noter endast har inkluderats i det första exemplet där tabellen visas.

Exempel 1 – Nytt beställningsbemyndigande

Myndigheten planerar ingå nya åtaganden År 1 mot anslag 1:1 om 500 miljoner kronor som medför utgifter under kommande budgetår. Myndigheten begär därför ett beställningsbemyndigande på motsvarande belopp i budgetunderlaget som lämnas År 0. Myndigheten har tidigare inte haft ett beställningsbemyndigande för anslag 1:1 och det finns därmed inte några utestående åtaganden att ta hänsyn till vid beräkning av utestående åtaganden År 1.

Beställningsbemyndiganden anslaget 1:1

 

År -1
Utfall

År 0
Prognos

År 1
Beräkn.

År 2
Beräkn.

År 3
Beräkn.

År 4-xx7 Beräkn.

Ingående åtaganden1

 0

 0

 0

+ Nya åtaganden2

 0

 0

500 000

- Infriade åtaganden3

0

 0

 0

- 200 000

- 200 000

- 100 000

Varav infriade åtaganden av utestående åtaganden År 04

-

-

0

0

0

0

Utestående åtaganden vid årets slut5

0

0

 500 000

-

Tilldelat/föreslaget bemyndigande6

0

0

 500 000

 1. Ingående åtaganden: Åtaganden som gjorts tidigare år med stöd i bemyndigande.
 2. Nya åtaganden: Åtaganden som beräknas göras under året och som medför utgifter under följande budgetår.
 3. Infriade åtaganden: Infriande av åtaganden gjorda under tidigare år med stöd i bemyndigande.
 4. Varav infriade åtaganden av utestående åtaganden år 0: Specifikation av infriande av åtaganden som avser utestående åtaganden år 0. För År 1 ska raderna Infriade åtaganden och Varav infriade åtaganden av utestående åtaganden År 0 ha samma belopp. Summan av År 1-År xx på raden Varav infriade åtaganden av utestående åtaganden År 0 ska överensstämma med Utestående åtaganden vid årets slut År 0.
 5. Utestående åtaganden vid årets slut: Summan av alla åtaganden vid årets slut som gjorts eller beräknas göras med stöd av ett tilldelat bemyndigande under innevarande eller tidigare år och som beräknas leda till utgifter under följande budgetår.
 6. Tilldelat/föreslaget bemyndigande: Tilldelade bemyndiganden (År -1, År 0) ska överensstämma med beslutade bemyndiganden enligt regleringsbrev (inklusive eventuella ändringsbeslut).
 7. Slutår: Myndigheten ska här ange ett slutår för åtagandenas infrianden, exempelvis 2027-2030.

Exempel 2 – Beställningsbemyndigande

Myndigheten har ett tilldelat beställningsbemyndigande År -1 samt År 0 för anslag 1:1. Myndigheten planerar ingå nya åtaganden År 1 mot samma anslag som medför utgifter kommande budgetår. I budgetunderlaget föreslår myndigheten därför ett beställningsbemyndigande som motsvarar utestående åtaganden År 1. I utestående åtaganden vid årets slut År 1 ingår såväl åtaganden som ingåtts tidigare år med stöd i bemyndigande som åtaganden som ingåtts År 1. På raden Varav infriade åtaganden av utestående åtaganden År 0 redovisar myndigheten en specifikation av infrianden av utestående åtaganden År 0.

Beställningsbemyndiganden anslaget 1:1

 

År -1
Utfall

År 0
Prognos

År 1
Beräkn.

År 2
Beräkn.

År 3
Beräkn.

År 4-xx7 Beräkn.

Ingående åtaganden1

 0

500 000

700 000

+ Nya åtaganden2

500 000

 300 000

200 000

- Infriade åtaganden3

0

- 100 000

- 300 000

- 200 000

- 200 000

- 200 000

Varav infriade åtaganden av utestående åtaganden År 04

-

-

- 300 000

- 200 000

- 100 000

- 100 000

Utestående åtaganden vid årets slut5

500 000

700 000

 600 000

-

Tilldelat/föreslaget bemyndigande6

500 000

700 000

 600 000

Exempel 3 – Äldre beställningsbemyndigande

Myndigheten har ett äldre beställningsbemyndigande kopplat till anslag 1:1, dvs. myndigheten har tidigare år ingått åtaganden med stöd i bemyndigande och där det fortfarande finns utestående åtaganden som ännu inte infriats. För År 1 planerar myndigheten inte ingå några nya åtaganden som medför utgifter under kommande år. I budgetunderlaget som lämnas År 0 redovisar myndigheten utfall för År -1, prognosticerade infrianden År 0 samt fördelningen av beräknade infrianden År 1 och framåt. Utfallet för År -1 ska överensstämma med tabell Redovisning av äldre beställningsbemyndigande i myndighetens årsredovisning.

Äldre beställningsbemyndigande anslag 1:1

 

År -1
Utfall

År 0
Prognos

År 1
Beräkn.

År 2
Beräkn.

År 3
Beräkn.

År 4-xx6 Beräkn.

Ingående åtaganden1

500 000

300 000

 200 000

+ Nya åtaganden2

 0

- Infriade åtaganden3

- 200 000

- 100 000

- 100 000

-100 000

 

 

Utestående åtaganden vid årets slut4

300 000

200 000

100 000

-

Tilldelat/föreslaget bemyndigande5

0

-

-

 1. Ingående åtaganden: Åtaganden som gjorts tidigare år med stöd i bemyndigande.
 2. Nya åtaganden: I tabellen för äldre beställningsbemyndiganden ingår enbart åtaganden som har gjorts med stöd i tidigare års bemyndigande. I de fall det fanns ett tilldelat bemyndigande för År -1 ska utfallet för År -1 överensstämma med utfallet i tabellen Redovisning av beställningsbemyndigande i myndighetens årsredovisning. I annat fall anges 0.
 3. Infriade åtaganden: Infriande av åtaganden gjorda under tidigare år med stöd i bemyndigande.
 4. Utestående åtaganden vid årets slut: Summan av alla åtaganden vid årets slut som gjorts med stöd av ett tilldelat bemyndigande under innevarande eller tidigare år och som beräknas leda till utgifter under följande budgetår. I de fall det fanns ett tilldelat bemyndigande för År -1 ska Utestående åtaganden vid årets slut för År -1 överensstämma med Utestående åtaganden i tabellen Redovisning av beställningsbemyndigande i myndighetens årsredovisning. Om det inte fanns ett tilldelat bemyndigande för År -1 ska beloppet för År -1 överensstämma med Utestående åtaganden i tabellen Redovisning av äldre beställningsbemyndiganden i myndighetens årsredovisning.
 5. Tilldelat/föreslaget bemyndigande: Tilldelat bemyndigande för År -1 ska överensstämma med beslutat bemyndigande i regleringsbrevet, om sådant fanns. I annat fall anges 0.
 6. Slutår: Myndigheten ska här ange ett slutår för åtagandenas infrianden, exempelvis 2027-2030.

Exempel 4 – Äldre beställningsbemyndigande där myndigheten planerar ingå nya åtaganden

Myndigheten har tidigare budgetår (före År -1) haft ett tilldelat beställnings-bemyndigande för anslag 1:1. För År 1 beräknar myndigheten ingå nya åtaganden om 500 miljoner kronor mot det aktuella anslaget som medför utgifter under kommande budgetår. I budgetunderlaget som lämnas År 0 föreslår myndigheten därför ett beställningsbemyndigande på totalt 600 miljoner kronor. Förutom de planerade nya åtagandena År 1 på 500 miljoner kronor, behöver det föreslagna bemyndigandet År 1 även täcka in 100 miljoner kronor som avser åtaganden som gjorts tidigare år.

Belopp avseende År -1 ska överensstämma med tabellen Redovisning av äldre beställningsbemyndigande i myndighetens årsredovisning. Framtida fördelning av utestående åtaganden År 0 ska specificeras på raden Varav infriade åtaganden av utestående åtaganden År 0.

Beställningsbemyndiganden anslag 1:1

 

År -1
Utfall

År 0
Prognos

År 1
Beräkn.

År 2
Beräkn.

År 3
Beräkn.

År 4-xx7 Beräkn.

Ingående åtaganden1

500 000

300 000

 200 000

+ Nya åtaganden2

 0

 0

500 000

- Infriade åtaganden3

- 200 000

- 100 000

- 100 000

- 300 000

- 200 000

- 100 000

Varav infriade åtaganden av utestående åtaganden År 04

-

-

-100 000

- 100 000

0

0

Utestående åtaganden vid årets slut5

300 000

200 000

 600 000

-

Tilldelat/föreslaget bemyndigande6

0

0

 600 000

Exempel 5 – Beställningsbemyndigande i årsredovisningen som blir äldre beställningsbemyndigande i budgetunderlaget

Myndigheten har ett tilldelat beställningsbemyndigande för År -1 för anslaget 1:1, men inget för År 0. I myndighetens årsredovisning redovisas utfallet för År -1 i tabellen Redovisning av beställningsbemyndigande. När budgetunderlaget lämnas (År 0) kommer information om samma beställningsbemyndigande att rapporteras i tabellen för äldre beställningsbemyndiganden, under förutsättning att myndigheten inte har ett tilldelat bemyndigande för År 0 och inte heller planerar att föreslå ett nytt beställningsbemyndigande för År 1.

Äldre beställningsbemyndigande anslaget 1:1

 

År -1
Utfall

År 0
Prognos

År 1
Beräkn.

År 2
Beräkn.

År 3
Beräkn.

År 4-xx6 Beräkn.

Ingående åtaganden1

400 000

300 000

 200 000

+ Nya åtaganden2

100 000

- Infriade åtaganden3

- 200 000

- 100 000

- 100 000

-100 000

 

 

Utestående åtaganden vid årets slut4

300 000

200 000

100 000

-

Tilldelat/föreslaget bemyndigande5

300 000

-

-

Exempel 6 – Beställningsbemyndigande där myndigheten inte planerar ingå nya åtaganden År 1

Myndigheten har ett tilldelat beställningsbemyndigande för År -1 samt för År 0 för anslag 1:1. Myndigheten planerar inte ingå några nya åtaganden År 1 och föreslår därför heller inget nytt beställningsbemyndigande för År 1. I budgetunderlaget som lämnas År 0 lämnar myndigheten endast information om framtida fördelning av infrianden av utestående åtaganden År 0.

Beställningsbemyndigande anslag 1:1

 

År -1
Utfall

År 0
Prognos

År 1
Beräkn.

År 2
Beräkn.

År 3
Beräkn.

År 4-xx7 Beräkn.

Ingående åtaganden1

 500 000

 400 000

 500 000

+ Nya åtaganden2

 200 000

 200 000

0

- Infriade åtaganden3

- 300 000

 - 100 000

 - 200 000

- 100 000

- 100 000

- 100 000

Varav infriade åtaganden av utestående åtaganden År 04

-

-

-200 000

- 100 000

- 100 000

- 100 000

Utestående åtaganden vid årets slut5

400 000

500 000

 300 000

-

Tilldelat/föreslaget bemyndigande6

400 000

500 000

 0

 


 

2023-02-23
Senast uppdaterad:

Filtrering