Gå till huvudinnehåll

Resultatstyrning


Resultatstyrning är sammansatt av flera styrmedel och innehåller bland annat en regelbunden uppföljning och analys av hur styrningen fungerar. Här har vi samlat information om resultatstyrningens olika delar och om hur myndigheter förväntas redovisa sina resultat för regeringen.

Resultatstyrning består av följande fyra delar:

  • Mål för verksamheten: Inriktningar eller önskade tillstånd anges.
  • Ramstyrning och delegering: Finansiella ramar anges samt att övrig reglering av verksamheten är rambestämmelser snarare än detaljbestämmelser. Den som har till uppgift att verka för att utvecklingen på ett område närmar sig ett angivet mål, får själv bestämma hur det ska göras inom ramen för tilldelade medel och befogenheter.
  • Återkopplad information om verksamhetens resultat: Relevanta aspekter av verksamhetens resultat följs upp, redovisas och analyseras återkommande och regelbundet.
  • Användning av återkopplad information: Resultatredovisningar används (eller avses användas) som underlag till dialog om hur verksamheten kan förbättras, till överväganden om vilka styrmedel som behöver förändras och till andra åtgärder.

Det är dessa delar tillsammans, inte var och en för sig, som gör resultatstyrningen både igenkännbar och avgränsbar från styrning som inte är resultatstyrning.

Delarna kan förekomma i större eller mindre utsträckning. De kan antingen vara samtidiga eller komma efter varandra i ett cykliskt förlopp. Så länge samtliga delar finns i någon utsträckning går det att klassificera styrningen som resultatstyrning. Det kan finnas mer eller mindre resultatstyrning.