Gå till huvudinnehåll

Internrevision


Internrevisionen är myndighetsledningens funktion för att granska myndighetens interna styrning och kontroll. Den ger ledningen beslutsunderlag för att bedöma den interna styrningen och kontrollen och besluta om eventuella åtgärder. Arbetet bedrivs enligt interrevisionsförordningen (2006:1228) och Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd (ESVFA 2022:9) om internrevision. Här ger vi en introduktion till den statliga internrevisionen och mer praktiska tips för arbetet med riskanalys, revisionsplan, avrapportering och uppföljning.