Gå till huvudinnehåll

Finansiell styrning i staten ska bidra till en effektiv resursanvändning


Den finansiella styrningen är en viktig del av den ekonomiska styrningen i staten. Här ger vi en övergripande bild av styrningens syfte och reglering, samt var du kan hitta mer detaljerad information om myndigheternas finansiering.

Den finansiella styrningen i staten ska bidra till en effektiv resursanvändning genom att säkerställa att det finns tydliga regler för hur statens medel används och redovisas. I praktiken omsätts den finansiella styrningen genom att statlig verksamhet styrs med hjälp av ekonomiska ramar, restriktioner och villkor knutna till finansieringen. De huvudsakliga sätten att finansiera statlig verksamhet är via anslag, avgifter och bidrag.

Styrningen syftar bland annat till att ge riksdag och regering kontroll över vilka utgifter, ekonomiska åtaganden och betalningar som olika delar av statsförvaltningen får göra för statens räkning, så att statens medel utnyttjas på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt och enligt politiska prioriteringar.

Regleras i lagar och förordningar

Den finansiella styrningen har sin utgångspunkt i den fördelning av befogenheter som finns i staten. Regeringens befogenheter och skyldigheter i relation till riksdagen inom finansmaktens område regleras i 9 kap. regeringsformen (1974:152) och i budgetlagen (2011:203).

Reglerna för den finansiella styrningen av myndigheterna och finansieringen av statlig verksamhet återfinns också delvis i budgetlagen, men i huvudsak i förordningar som beslutas av regeringen och reglerar:

  • anslag
  • avgifter
  • kapitalförsörjning
  • donationer
  • bidrag
  • kompensation för ingående moms.

Regeringen kan ge ESV eller andra myndigheter ett bemyndigande att besluta om föreskrifter till dessa förordningar. Gällande regler för finansiering och kapitalförsörjning finns i EA-regelverket.

Myndigheternas finansiering styrs främst av regleringsbrev

För att kunna utföra sin verksamhet får myndigheterna finansiella befogenheter som rör budgetåret och kommande budgetår. De finns i instruktion och regleringsbrev som beslutas av regeringen. Av instruktionen framgår vilka uppgifter som en myndighet ska utföra. I regleringsbrevet bestäms de finansiella befogenheterna som gäller för just den myndigheten under året.

Regeringen kan även fatta beslut om den finansiella styrningen i särskilda regeringsbeslut. Befogenheterna kan härledas till riksdagens beslut om budgetpropositionen och ändringsbudgetar. Läs om budgetprocessen.

Mer information om finansiell styrning

För mer information om de olika finansieringsformerna och om hur regelverket för statlig finansiering fungerar har ESV publicerat en basbok: Hur finansierar statliga myndigheter sin verksamhet?

Mer detaljerad information om de olika finansieringsformerna finns i länklistan till höger.

Senast uppdaterad: